top of page

Čerpanie fondov EÚ

Nákup vyspelej technológie na výrobu technologických dielov

EU-fondy-realizovane_w.jpeg

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O PROJEKTE:

Názov projektu:  Nákup vyspelej technológie na výrobu technologických dielov
Prijímateľ:  GEVORKYAN, a.s.
Sídlo prijímateľa:  GEVORKYAN, a.s., Továrenská 319, Vlkanová, PSC 976 31
Miesto realizácie projektu:  Továrenská 504, 976 31 Vlkanová, Slovenská republika
Začatie projektu:  07/2014
Ukončenie projektu:  12/2015
Poskytovateľ:  Ministerstvo hospodárstva SR
Sprostredkovateľský orgán:  Slovenská inovačná a energetická agentúra
Operačný program:  Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Kód výzvy:  KaHR-111SP-1201
Kód projektu v ITMS:  25110121171
Výška poskytnutého príspevku:  1 514 265,00€

 

STRUČNÝ OPIS PROJEKTU:

Projekt je pokračovaním činnosti žiadateľa v oblasti inovatívnych prístupov k zabezpečeniu produkcie presných výrobkov, vyrábaných technológiou práškovej metalurgie, ktorá patrí medzi nové a rozvíjajúce výrobné postupy, umožňujúce nahradiť klasickú výrobu presných súčiastok zo špeciálnych materiálov.

Vzhľadom na skutočnosť, že žiadateľ neustále zabezpečuje vývoj nových výrobkov a výrobných postupov vo svojom vlastnom vývojovom stredisku, je neustále pod tlakom potreby investovania do nových vyspelých technológií a podobne ako celý podnikateľský sektor, pohybuje sa v podkapotalizovanom prostredí, ktoré je poznamenané krízou finančných trhov a nedostatkom likvidity. Z uvedeného dôvodu je pre potreby zabezpečenia ďalšieho rastu a udržania trhovej pozície v technologicky náročnom segmente práškovej metalurgie nevyhnutná pomoc pri inovácii technológie, bez ktorej nie je možné realizovať projekt v plnom rozsahu.

Poskytnutím pomoci bude umožnené dosiahnuť okamžité účinky, ktoré sú vyjadarené v hodnotách merateľných ukazovateľoch výsledku, ako aj dlhodobú udržateľnosť, vyjadrenú v ukazovateľoch dopadu.

 

CIELE PROJEKTU:

Zvýšenie konkurencieschopnosti inštaláciou inovatívnej technológie, umožňujúcej zvýšiť kvalitu a zvýšiť zamestnanosť mladých ľudí, t.j.

- Inovácia výrobnej technológie so zameraním na zvýšenie konkurencieschopnosti.

- Vytvorenie nových pracovných miest, súvisiacich s inštaláciou inovatívnej technológie.

 

VÝSLEDKY REALIZOVANÉHO PROJEKTU:

www.economy.gov.sk
www.siea.sk 

Inovácia procesu výroby priestorového modelovania strojárskych výrobkov z kombinovaných materiálov

EU_fondy_November-2019.jpeg

Názov projektu:  Inovácia procesu výroby priestorového modelovania strojárskych výrobkov z kombinovaných materiálov

Prijímateľ:  GEVORKYAN, a.s.
Sídlo prijímateľa: GEVORKYAN, a.s., Továrenská 319, Vlkanová, PSC 976 31
Miesto realizácie projektu:  Vlkanová
Začatie projektu:  07/2017
Ukončenie projektu:   08/2019
Spolufinancovaný z:  Európsky fond regionálneho rozvoja
Poskytovateľ:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
V zastúpení:  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Sprostredkovateľský orgán:  Slovenská inovačná a energetická agentúra
Operačný program:  Operačný program Výskum a inovácie
Kód výzvy:  OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
Kód projektu v ITMS:  313012D379 

 

Kúpna zmluva na predmet zákazky:

>> Additive manufacturing - Logický celok A

 

Kúpna zmluva na predmet zákazky:

>> Priebežná kaliaca linka vhodná na spracovanie kombinovaných materiálov - Logický celok B

 

Kúpna zmluva na predmet zákazky: 

>> CNC automat na brúsenie vnútorných a vonkajších priemerov súčiastok z kombinovaných materiálov a CNC dvojkotúčový automat na brúsenie výšok súčiastok z kombinovaných materiálov - Logický celok C

 

Kúpna zmluva na predmet zákazky: 

>> Kalibračný automat vhodný pre kalibrovanie dielov z kombinovaných materiálov - Logický celok D

 

STRUČNÝ OPIS PROJEKTU:

Cieľom projektu bol vývoj a zavedenie inovatívneho procesu za účelom efektívnej výroby produktov pomocou 3D modelovania a následného zušľachtenia inovatívnymi technológiami. Hlavnou aktivitou projektu bolo zníženie technologickej medzery v Slovenskej republike. Jej súčasťou je zavedenie inovatívneho procesu do výrobnej linky, ktorá slúži na výrobu dielov veľmi zložitej geometrie, s kombináciou rôznych materiálov, tvarov a veľkostí v jednom výrobnom cykle. V linke sú zároveň použité inovatívne technológie kalenia, brúsenia a lisovania, výsledkom ktorých sú vysoko-presné inovatívne produkty s požadovanými technologickými vlastnosťami, ktoré doteraz neboli vyrábané v Slovenskej Republike. Linka je rozdelená do štyroch inovatívnych technologických celkov: Inovatívny ADITIVE MANUFACTURING, Inovatívna zušľachťovacia technológia kalenia, Inovatívna vysokopresná CNC automatická technológia brúsenia, Inovatívna technológia lisovania kombinovaných materiálov. Zostavený inovatívny proces vytvára podmienky na výrobu výrobkov s vysokým podielom slovenského vývoja, ktoré nie sú doteraz vyrábané v Slovenskej Republike.

 

CIELE PROJEKTU:

Cieľom projektu bol vývoj a zavedenie inovatívneho procesu za účelom efektívnej výroby produktov pomocou 3D modelovania a následného zušľachtenia inovatívnymi technológiami.

 

VÝSLEDKY REALIZOVANÉHO PROJEKTU:

www.economy.gov.sk

www.siea.sk 

Nakup vyspelej
inovácie
bottom of page