top of page

GEVORKYAN | Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie 12. 12. 2023

[1] POZVÁNKA NA MIMORIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE SPOLOČNOSTI GEVORKYAN, a.s.

[2] OZNÁMENIE O KONANÍ MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA SPOLOČNOSTI GEVORKYAN, a.s. 

[3] Návrh zmien stanov spoločnosti GEVORKYAN a.s. na mimoriadne valné zhromaždenie – 12.12.2023

[4a] Plnomocenstvo na valné zhromaždenie – Akcionár 

[4b] Plnomocenstvo na vydanie potvrdenia správcu

[4c] Potvrdenie správcu – držiteľský účet

[4d] Plnomocenstvo – správca pre zástupcu správcu

[5] Notárska zápisnica z valného zhromaždenia –12.12.2023

[6] Oznámenie o zmene formy akcií –12.12.2023

Valné zhromaždenie 23. 06. 2023

Notárska zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti GEVORKYAN, a.s.

[1] Návrh predstavenstva na rozdelenie zisku spoločnosti GEVORKYAN, a.s. Za rok 2022

[2] Stanovisko dozornej rady spoločnosti​ GEVORKYAN, a.s.

[3] Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti a stave majetku spoločnosti GEVORKYAN a.s.

[4] Návrh predstavenstva na schválenie audítora spoločnosti GEVORKYAN, a.s. na rok 2023

[5a] Potvrdenie o majiteľovi cenných papierov vydávané správcom, ktorý vykonáva držiteľskú správu na držiteľskom účte

[5b] Plnomocenstvo | Akcionár | GEVORKYAN a.s. 2023

[5c] Plnomocenstvo | Správca pre zástupcu správcu držiteľského účtu GEVORKYAN a.s. 2023

[5d] Plnomocenstvo| Správca – Vydanie potvrdenia GEVORKYAN a.s. 2023

[5e] Plnomocenstvo | Správca – Zamestnanec GEVORKYAN a.s. 2023

[5f] Substitučné plnomocenstvo | Správca účet majiteľa GEVORKYAN, a.s. 2023

[6] Pozvánka na konanie riadneho valného zhromaždenia spoločnosti GEVORKYAN, a.s.

[7] Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia spoločnosti GEVORKYAN, a.s.

[8] Návrh zmien stanov spoločnosti GEVORKYAN a.s. na valné zhromaždenie 23. 06. 2023

[9] Návrh predstavenstva na schválenie audítora spoločnosti GEVORKYAN, a.s. na rok 2023

Valné zhromaždenie 30. 12. 2022

Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia

Pozvánka na riadne valné zhromaždenie

Výročná správa emitenta za rok 2021, vrátane riadnej individuálnej účtovnej závierky

Návrh predstavenstva na rozdelenie zisku

Stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a výročnej správe za 2021

Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2021

Návrh predstavenstva na schválenie audítora spoločnosti na rok 2022

[ZIP] Plnomocenstvá na zastupovanie akcionára a držiteľa na valnom zhromaždení

Zápisnica z valného zhromaždenia

bottom of page