GEVORKYAN | Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie – Dokumenty

Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia

Pozvánka na riadne valné zhromaždenie

Výročná správa emitenta za rok 2021, vrátane riadnej individuálnej účtovnej závierky

Návrh predstavenstva na rozdelenie zisku

Stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a výročnej správe za 2021

Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2021

Návrh predstavenstva na schválenie audítora spoločnosti na rok 2022

[ZIP] Plnomocenstvá na zastupovanie akcionára a držiteľa na valnom zhromaždení