top of page

UPDATED: General Assembly - added new documents

🇸🇰 30.11.2022:

Spoločnosť Gevorkyan zverejnila nové dokumenty v sekci "Valné zhromaždenie":

  • Oznámenie o konaní riadneho valného zhromaždenia

  • Pozvánka na riadne valné zhromaždenie

  • Výročná správa emitenta za rok 2021, vrátane riadnej individuálnej účtovnej závierky

  • Návrh predstavenstva na rozdelenie zisku

  • Stanovisko dozornej rady k riadnej individuálnej účtovnej závierke a výročnej správe za 2021

  • Správa predstavenstva o podnikateľskej činnosti spoločnosti a stave jej majetku za rok 2021

  • Návrh predstavenstva na schválenie audítora spoločnosti na rok 2022

  • [ZIP] Plnomocenstvá na zastupovanie akcionára a držiteľa na valnom zhromaždení


Všetky dokumenty nájdete na podstránke tu.


Comentarios


bottom of page