top of page

Pre investorov

Informácie o dlhopisoch a finančných správach spoločnosti

Firma GEVORKYAN, a.s. pôsobí v investične náročnom odvetví a používa najmodernejšie technológie na trhu. Stratégiou firmy na najbližšie roky je čo najefektívnejšie využitie investícií tak, aby vygenerovaná pridaná hodnota umožnila trvalé znižovanie pomeru dlhov k EBITDE.

GEVORKYAN je vývojový dodávateľ pre väčšinu svojich zákazníkov. Táto pozícia zabezpečuje dnešné tržby zo sériových výrobkov, ktoré boli vyvinuté pred niekoľkými rokmi, a zároveň dáva istotu v odbyte na nasledujúcich 7 – 10 rokov z projektov na vývoji, na ktorých sa pracuje dnes.

Videoprezentácia k vstupu na burzu

Ako?

Ako investovať

Spoločnosť GEVORKYAN je kótovaná na Burze cenných papierov Praha, kde upísala svoje akcie v júni 2022. Investovať do akcií našej spoločnosti je teda možné len prostredníctvom obchodníkov s cennými papiermi. Jednou z nich je aj spoločnosť BH Securities, s ktorou sme spolupracovali na primárnej verejnej ponuke akcií (IPO). Na stránkach BH Securities vyplníte krátky kontaktný formulár a čo najskôr sa vám ozve relevantná osoba, ktorá vám poskytne viac informacií k založeniu účtu. Po založení účtu budete mať možnosť nakúpiť akcie spoločnosti v GEVORKYAN. 

pexels-alphatradezone-5833269.jpg

Aktuálny vývoj akcií

Vývoj akcií spoločnosti Gevorkyan na pražskej burze. Aktualizované denne. 

Graf

2022

KĽÚČOVÉ FINANČNÉ UKAZOVATELE

58 673 tis. EUR

Tržby

+ 8,72 % medziročný nárast

30,69 %

EBITDA marža

za rok 2022

18 004 tis. EUR

EBITDA

+ 13,35 % medziročný nárast

3 535 tis. EUR

Zisk po zdanení

+ 54,84 % medziročný nárast

Highlithgs
Doc

Všetky dokumenty

Inštrukcie k otváraniu súborov: 

Formáty xhtml a ASICE si, prosím, stiahnite z cloudu do svojho počítača a následne otvorte vo svojom internetovom prehliadači. 

Akcie

PX PRIME

a Hlavný kótovaný trh

22.02.2024 | [SK] Tlačová správa – Spoločnosť GEVORKYAN formou duálneho listingu vstupuje na Burzu cenných papierov v Bratislave. 

22. 2. 2024 |  Oznámenie o prijatí akcií GEVORKYAN na Hlavný kótovaný trh BCPB

22. 2. 2024 |  Rozhodnutie o prijatí akcií GEVORKYAN na Hlavný kótovaný trh BCPB

31.01.2024 | [CZ] První dodatek k prospektu GEVORKYAN, a.s.

31.01.2024 | [SK] Prvý dodatok k prospektu GEVORKYAN, a.s.

22. 12. 2023 | [EN] Press Release - Announcement of the transition of GEVORKYAN, a.s. to the PRIME Market organized by the
Prague Stock Exchange.

19. 12. 2023 | Tisková zpráva – Oznámení přechodu společnosti GEVORKYAN, a.s. na trh Prime Market organizovaný Burzou cenných papírů Praha a prvního obchodního dne

19. 12. 2023 | [CZ] Prospekt Akcií GEVORKYAN, a.s.

19. 12. 2023 | [SK] Prospekt Akcií GEVORKYAN, a.s.

Výroční správa Emitenta za rok 2022, vrátane účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2022 a výroku audítora

Účtovná závierka zostavená k 30.9.2023

[XHTML] Výročná správa 2022

Výroční zpráva Emitenta za rok 2019, včetně účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2019 a výroku auditora

Výroční zpráva Emitenta za rok 2020, účetní závěrky sestavené k 31. 12. 2020 a výroku auditora

Výroční zpráva Emitenta za rok 2021, včetně účetní závěrky sestavené k 31.12.2021 a výroku auditora 

[PDF] Výroční zpráva Emitenta za rok 2021, včetně účetní závěrky sestavené k 31.12.2021 a výroku auditora 

[ASICE] Výroční zpráva Emitenta za rok 2021, včetně účetní závěrky sestavené k 31.12.2021 a výroku auditora 

PX START

Výpočet ukazatele zadluženosti: čistý dluh / modifikovaná EBITDA k 31.12.2021

Prospekt akcií [SK verzia]

Prospekt akcií [CZ verzia]

Zpráva o výsledcích právního due diligence

Stanovy společnosti GEVORKYAN

Verejná výzva na upisovanie akcií

Tisková zpráva k příležitosti zveřejnění objednávkové knihy

START Day 4.10.2022 – prezentácia

START Day 16.5.2023 – Prezentace

Prezentácia START Days – Gevorkyan, a.s.

Analytické správy

15.12.2023 – Analytická zpráva České Spořitelny

Analytická zpráva ke vstupu na trh START

Analytická zpráva společnosti GEVORKYAN, a.s.

Finančné správy

Polročná finančná správa za prvý polrok 2023

Účtovná závierka k 30.6. 2023

[EXCEL] Polročná správa emitenta

Vyhlásenie zodpovednej osoby

Poznámky k účtovnej závierke k 30.06.2023

[ZIP] Účtovná závierka k 30.06.2023

Ročná finančná správa za rok 2022

[XHTML] Výročná správa 2022

Polročná finančná správa za prvý polrok 2022

Výpočet ukazovateľa zadlženosti – Čistý dlh / modifikovaná EBITDA k 31.12.2022

Účtovná závierka k 30.6. 2022

Poznámky k účtovnej závierke k 30.06.2022

Vyhlásenie zodpovednej osoby

[EXCEL] Polročná správa emitenta

[PDF] Polročná správa emitenta

Finančné výsledky za 1. polrok 2022

Ročná finančná správa za rok 2021

Účtovná závierka k 30.6. 2021

Poznámky

Vyhlásenie zodpovednej osoby

[EXCEL] Polročná správa emitenta

[PDF] Polročná správa emitenta

Ročná finančná správa za rok 2021

Ročná finančná správa za rok 2020

Výročná správa 2020

Účtovná závierka 2020 (vrátane potvrdenia o prijatí)

Správa auditora

Poznámky

Výpočet ukazovateľa zadlženosti: čistý dlh / modifikovaná ebitda k 31.12. 2020

Informácie o zložení orgánov a ich výborov

Informácie o činnosti valného zhromaždenia za rok 2020

Opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke

Vyhlásenie zodpovednej osoby emitenta

Polročná finančná správa za prvý polrok 2020

Účtovná závierka k 30.6. 2020

Poznámky

Vyhlásenie zodpovednej osoby

Doplnenie polročnej finančnej správy

Ročná finančná správa za rok 2019

Výročná správa 2019

Účtovná závierka 2019 (vrátane potvrdenia o prijatí)

Správa auditora

Poznámky

Výpočet ukazovateľa zadlženosti: čistý dlh / modifikovaná ebitda k 31.12. 2019

Informácie o zložení orgánov a ich výborov

Informácie o činnosti valného zhromaždenia za rok 2019

Opis hlavných systémov vnútornej kontroly a riadenia rizík vo vzťahu k účtovnej závierke

Polročná finančná správa za prvý polrok 2019

Účtovná závierka k 30.6. 2019

Poznámky

Vyhlásenie zodpovednej osoby

Ročná finančná správa za rok 2018

Výročná správa 2018

Účtovná závierka 2018 (vrátane potvrdenia o prijatí)

Správa auditora

Daňové priznanie 2018 (vrátanie potvrdenia o prijatí)

Poznámky

Polročná finančná správa za prvý polrok 2018

Účtovná závierka k 30.6. 2018

Poznámky

Ročná finančná správa za rok 2017

Výročná správa 2017

Účtovná závierka 2017 (vrátane potvrdenia o prijatí)

Správa auditora

Daňové priznanie 2017 (vrátanie potvrdenia o prijatí)

Poznámky

Ročná finančná správa za rok 2016

Výročná správa 2016

Účtovná závierka 2016 (vrátane potvrdenia o prijatí)

Správa auditora

Daňové priznanie 2016 (vrátanie potvrdenia o prijatí)

Poznámky

Tlačové správy

2023

Tisková zpráva – zařazení společnosti GEVORKYAN, a.s. do báze indexu PX-GLOB

Tisková zpráva - předběžné finanční výsledky za rok 2022 a aktuální zprávy ze společnosti GEVORKYAN, a.s.

Tisková zpráva – společnost GEVORKYAN vydává výroční zprávu a auditované finanční výsledky za rok 2022

Tisková zpráva – KONTINUÁLNÍ OBCHODOVÁNÍ NA TRHU START

Tisková zpráva – finanční výsledky za první pololetí roku 2023 a aktuální zprávy ze společnosti GEVORKYAN, a.s.

Tisková zpráva – Oznámení záměru přechodu společnosti GEVORKYAN, a.s. na trh PRIME Burzy cenných papírů Praha

Tisková zpráva – finanční výsledky za první tři čtvrtletí roku 2023 a aktuální zprávy ze společnosti GEVORKYAN, a.s.

2022

Tisková zpráva pololetní finanční výsledky a aktuální zprávy ze společnosti

Tisková zpráva – finanční výsledky za první 3 čtvrtletí roku 2022 a aktuální zprávy ze společnosti

Dlhopisy

Dlhopis GEVORKYAN 8,50/2028

Oznámení o výsledku úpisu dluhopisů GEVORKYAN 8,50/28 

GEVORKYAN CZ – mandát k umiestneniu dlhopisov

GEVORKYAN CZ

Oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů GEVORKYAN 6,25/23

Oznámení o konání schůze vlastníků dluhopisů GEVORK. CZ 4,5/26

Prospekt emise GEVORK. CZ 4,5/26 a emisní podmínky GEVORK. 6,25/23

Oznámení rozhodnutí schůze vlastníků dluhopisů GEVORKYAN 6,25/23

Oznámení rozhodnutí schůze vlastníků dluhopisů GEVORKYAN CZ 4,5/26

Roční finanční zpráva za rok 2021

Roční finanční zpráva za rok 2022

Dlhopisy GEVORKYAN 2021

Prospekt cenného papiera z 27. Októbra 2016

Dotatok č. 1 z 21. Novembra 2016

Informácia o spôsobe použitia prostriedkov získaných vydaním dlhopisov

Informácia pre majiteľov dlhopisov

Dlhopis GEVORKYAN 4.70/2024

Oznámenie o výsledku úpisu dlhopisov

Prospekt cenného papiera z 8. Februára 2019

Oznámenie o zvolaní schôdze majiteľov dlhopisov GEVORKYAN 4,70/2024

Informácia o spôsobe použitia prostriedkov získaných vydaním dlhopisov

Sprievodný list k náhradnej schôdzi majiteľov dlhopisov GEVORKYAN 4,70_2024

Vzorové plnomocenstvo – bez splnomocnenca k schôdzi majiteľov dlhopisov GEVORKYAN 4,70_2024

Vzorové plnomocenstvo – Blaha – k schôdzi majiteľov dlhopisov GEVORKYAN 4,70_2024

GEVORKYAN – Dôvody pre vyjadrenie súhlasu s premenou na akciovú spoločnosť

Oznámenie o konaní náhradnej schôdze majiteľov dlhopisov

Notárska zápisnica zo schôdze majiteľov dlhopisov GEVORKYAN 4,70/2024

Notárska zápisnica z náhradnej schôdze majiteľov dlhopisov GEVORKYAN 4,70/2024

bottom of page